Nie chcemy Euro-federacji!

W związku ze słowami Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego z dn. 28 listopada br., które szef resortu ds. polityki międzynarodowej wygłosił w Berlinie, Prezes naszego oddziału – Piotr Gładysz zdecydował się wydać oświadczenie.

Oświadczenie w sprawie przemówienia Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Jesteśmy przeświadczeni, że tysiącletnia historia Narodu Polskiego wraz z jego głęboko zakorzenionymi niepodległościowymi tradycjami stanowi wystarczającą legitymację dla istnienia w pełni suwerennego Państwa Polskiego. Dlatego uznajemy za święte prawo Narodu Polskiego do samostanowienia. W szczególności będziemy przeciwdziałać narzucaniu Państwu Polskiemu polityki zagranicznej, gospodarczej, wewnętrznej i wojskowej przez podmioty zewnętrzne.

Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia KoLiber

 ***

My, członkowie stowarzyszenia KoLiber, za priorytet w budowaniu silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej uznajemy niezależność zewnętrzną naszego Państwa. Dlatego też z uwagą przyglądamy się polityce międzynarodowej władz Rzeczypospolitej. W związku z tym, wyrażamy dezaprobatę wobec słów, które wygłosił szef polskiej dyplomacji, Pan Radosław Sikorski, podczas ostatniej wizyty w Berlinie, dnia 28 listopada 2011 r.

Minister Sikorski w swoich słowach: Przyszłością Unii Europejskiej jest federacja.”Sądzę, że państwa członkowskie Unii powinny mieć co najmniej tyle autonomii, ile mają stany USA.” oraz Możemy oddać federacji więcej kompetencji.” dał do zrozumienia obywatelom Rzeczypospolitej, że optuje on, jako główny przedstawiciel Polski na arenie międzynarodowej, za daleko idącym ograniczeniem suwerenności naszego Państwa.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż Pan Minister wykazał się nielojalnością wobec suwerena Rzeczypospolitej, którym na mocy art. 4. Konstytucji RP jest Naród. Wizja przekształcenia Unii Europejskiej w federację jest sprzeczna z Konstytucją RP, która poza prawem Narodu do samostanowienia, nadaje Ministrowi Sikorskiemu prawo reprezentacji Polski na forum międzynarodowym.

Uważamy, że Polska w obliczu kryzysu finansowego ma niepowtarzalną szansę zaistnienia na arenie międzynarodowej jako silny i godny zaufania partner. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia jedynie poprzez prowadzenie niezależnej polityki, dążącej do uatrakcyjnienia oraz stabilizacji polskiej gospodarki, a także uporządkowania finansów publicznych. Dlatego też słowa szefa polskiej dyplomacji uważamy za szkodliwe, mogące przyczynić się do zaprzepaszczenia dziejowej szansy odegrania przez Polskę istotnej roli na arenie międzynarodowej.

Piotr Gładysz

Prezes oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia KoLiber