Nie zabijaj!

W dniu wczorajszym tarnowski oddział stowarzyszenia KoLiber zorganizował konferencję prasową pod biurem posłanki na Sejm RP – Urszuli Augustyn w sprawie jej głosu za odrzuceniem projektu obywatelskiego nowelizacji ustawy o ochronie życia poczętego. Hasło przewodnie akcji, to: Nie zabijaj!

Na konferencji przedstawiliśmy obecnym na niej redaktorom list protestacyjny do Pani Poseł, który wystosowaliśmy jako KoLiber Tarnów poparty przez tarnowskie organizacje, którym przyświecają idee pro-life: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Klub Gazety Polskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz NSZZ Solidarność. Tarnowianie mają prawo wiedzieć z jakimi poglądami identyfikuje się ich przedstawicielka w Sejmie, zwłaszcza że jest ona byłą dziennikarką Gościa Niedzielnego, portalu OPOKA, katolickiego RDN-u Małopolska i byłą redaktorką w Biurze Prasowym Konferencji Episkopatu Polskiego oraz aktualną członkinią Zarządu Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie.Poniżej przedstawiamy treść listu:

Pani Poseł

Jako przedstawiciele konserwatywnej części społeczności Tarnowa – niniejszym pismem – chcielibyśmy wyrazić naszą dezaprobatę i oburzenie wobec postawy Pani w sprawie głosowania nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie życia poczętego jakie miało miejsce w dniu 31 sierpnia 2011r.

Pani Poseł – znana wcześniej jako aktywna działaczka organizacji mających w swoim założeniu działalność pro-life, a następnie – jako niemniej zaangażowana dziennikarka Radia Dobra Nowina (założonego przez śp. Józefa Życińskiego, gorącego zwolennika ochrony życia ludzkiego w każdej jego fazie) – z zupełnie niezrozumiałych dla nas powodów zagłosowała przeciwko ustawie chroniącej najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa.

Potrzeba i cel stworzenia ustawy wynikał – zgodnie przedłożonym uzasadnieniem do niej  –  z konieczności jednolitego stosowania standardów konstytucyjnych,  gdyż w myśl orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie” (wyrok z dnia 28 maja 1997 roku, sygn. K 26/96).

Przyzwolenie więc na tego rodzaju działanie tj. zgodę na traktowanie ludzi w fazie prenatalnej jako ,,materiału biologicznego”  nawiązuje do kultury eugenicznej rozwiniętej w świecie zwłaszcza przed II wojną światową. Ciężko zaliczyć zatem ten czyn do sprawiedliwych, jeśli narusza on podstawowe prawo naturalne człowieka, jakim jest prawo do życia od poczęcia, tym bardziej, że  pod projektem obywatelskim, który  – dzięki głosom takich osób jak Pani Poseł – został odrzucony (mimo tego, że 15-stu posłów Platformy Obywatelskiej RP wyłamało się z partyjnej dyscypliny w czasie głosowania za co „groziła” im kara finansowa w wysokości jednego tysiąca złotych) – podpisało się ok. 100 tysięcy obywateli w tym także  z diecezji tarnowskiej!

Naszym zdaniem, w sprawach dotyczących norm moralnych nie można kierować się dyscypliną partyjną za żadną cenę. To jest jeszcze bardziej niemoralne aniżeli stawanie samemu wobec konieczności dokonania wyboru jak głosować. Sprzeniewierza się to zasadzie wolności sumienia, a co za tym idzie wolności religijnej. Dlatego chcemy zamanifestować nasze oburzenie i brak zgody wobec postawy oportunizmu moralnego – jakim „uraczyła” nas Pani w dniu 31 sierpnia 2011r., podczas tak fundamentalnego dla nas chrześcijan, w tym katolików, głosowania. Parafrazując słowa Bł. Matki Teresy z Kalkuty zadajemy Pani publiczne pytanie: Jeśli może Pani zaakceptować to, że matka zabija swoje dziecko, to jak może Pani mówić innym ludziom, by nie zabijali drugiego człowieka?

KoLiber Tarnów

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Klub Gazety Polskiej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

NSZZ Solidarność